خیال خاموش

مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک.....دو سه روزی قفسی ساخته اند از بدنم

شهریور 94
1 پست
مرداد 94
4 پست
تیر 94
3 پست
خرداد 94
6 پست
روزه
1 پست
دریا
1 پست
طبیعت
1 پست
کوه
1 پست
سبز
1 پست
عروسی
1 پست
روز_پدر
2 پست
روز_مرد
2 پست
روز_معلم
1 پست
نازایی
4 پست
زن
2 پست
مادر
2 پست
روز_مادر
1 پست