خیال خاموش

مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک.....دو سه روزی قفسی ساخته اند از بدنم